اخبار کوهستان

آندرژ بارگیل و تلاش بر گاشربروم ها

بعد از فرود موفق با اسکی از K2 و لیلاپیک و دو تلاش بر اورست، آندرژ بارگیل از لهستان به پاکستان رفته تا تلاش بزرگی چون فرود از گاشربروم 1و2 داشته باشد. بر قله های یاد شده تلاشها و فرودهای موفق بسیاری صورت گرفته اما اکثر آنها قسمتی از مسیر با بستن کرامپون برای عبور از بخشهای دشوار همراه بوده و هیچکدام دو قله هشت هزارمتری در یک فصل نبوده. هنوز جزئیات بیشتری مبنی بر هم هوایی در همین قله ها و یا انتخاب قله ای کم ارتفاع تر منتشر نشده.

explorers

Related Articles

انتصاب در فدراسیون کوهنوردی

کافه کوه بهمن ماه

دیدگاه

گفتگوها