به سوی خدا

نوشته شده توسط : بهرام پورعلی بابا | تاریخ ارسال مطلب : .

 

پناهگاه پلنگ چال - اسفند 91

عکاس : بهرام پور علی بابا

عبور از سپیدی

نوشته شده توسط : بهرام پورعلی بابا | تاریخ ارسال مطلب : .

پلنگچال - اواخر اسفند 91

عکاس : بهرام پورعلی بابا

غروب

نوشته شده توسط : بهرام پورعلی بابا | تاریخ ارسال مطلب : .

 

غروب زیبای در آخرین روزهای اسفند 91 - جنگل الیمستان

عکاس : بهرام پورعلی بابا