اولین صعود زمستانی خط الراس پسنده کوه تا قله ی خرسان شمالی

نوشته شده توسط : بهرام پورعلی بابا | تاریخ ارسال مطلب : .

نوشتم که نمی دانم از کجا باید شروع کنم. اما از اینجا شروع می کنم. بخشی از تاریخچه ی باشگاه آرش، آن بخشی که من دیده ام و من خوانده ام که مطمئنم این همه اش نیست و یا حداقل فقط برای آرش است. مانند آن قطعا در دیگر گروهها و باشگاهها هم وجود دارد.
می بینید! در این بین چه نامهای بزرگی دیده می شود؟ نامهایی که کوهنوردی ایران وامدار آنهاست. اما کیست که دنبال راه آنان باشد؟ کیست که بخواهد آن اندیشه ها را امروز با تمام پیشرفتهای مختلف در ابزار و دانش کوهنوردی بار دیگر به بوته ی آزمایش بگذارد؟ کیست که دغدغه اش برای فراگرفتن آن راه و رسم و طرز تفکر همانقدر باشد که درباره ابزارهای جدید و رنگارنگ است؟